Handelsbetingelser

Dette er de handelsbetingelser du accepterer, når du handler med median.dk

Alt det med småt...

1. Generelt

1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med Median. Kunden accepterer ved aftalen indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument samt gældende dansk og international lovgivning.

1.2. Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. Moms.

1.3. Med mindre andet er aftalt, forbeholder Median sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale. Dette omfatter blandt andet markedsføringsmateriale, hjemmeside og forespørgsler.

1.4. Der opbevares persondata omkring kunden i mindst muligt omfang, der sikrer at Median kan levere sine ydelser og servicere kunden på tilstrækkelig vis. Det er kun Median som har adgang til denne data. Har kunden ændringer til sine stamdata skal kunden hurtigst muligt rette henvendelse til Median som således opdaterer disse stamdata. Bemærk at en del af de servicemeddelelser der udsendes er på email til den email adresse der er registreret på kunden. Ønsker kunden ikke at modtage servicemeddelelser (evt. opdateringer og sikkerhedsrelaterede tiltag) kan kunden rette henvendelse til Median, eller framelde sig på den enkelte email.

1.5. Kørsel til kundemøder afregnes efter statens takst plus moms. Møder, der har karakter af projektledelse, status og opdatering eller afklaring faktureres til normal timepris.

2. Betaling og fakturering

2.1. Ved udvikling af løsninger under 10.000 kr. faktureres hele beløbet ved opstart. Ved udvikling af løsninger over 10.000 kr. faktureres halvdelen af det samlede budget ved opstart og den anden halvdel, når Medians arbejde er udført (dette er ikke nødvendigvis lancering af en service, da kunden i nogle tilfælde er ansvarlig for yderligere arbejde). Ved beløb over 100.000 faktureres 25% af beløbet ved opstart, 50% midtvejs og 25% efter 30 dages testperiode.

2.2. Abonnementsaftaler vedr. drift, hosting, service og support faktureres forud for et år ad gangen, med mindre andet er aftalt.

2.3. Klippekort og lignende ydelser har en løbetid på 1 år fra købsdatoen, med mindre andet er aftale. Herefter udløber klippekortet og eventuelt tilbageværende klip må anses som tabte.

2.4. Betaling skal ske inden for den aftalte betalingsfrist, der som udgangspunkt er 8 dage efter fakturaens udstedelse.

2.5. Såfremt betalingen ikke falder rettidig, forbeholder Median sig retten til at suspendere eventuelle ydelser. Samtidig udstedes der op til tre rykkere inkl. Rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker. Yderligere vil der blive tillagt morarente pr. påbegyndt måned.

3. Betingelser ved hosting

3.1. Det er kundens ansvar at sikre at alt materiale, der benyttes lever op til såvel dansk som international lovgivning og ikke krænker ophavsrettigheder eller er af krænkende karakter.

3.2. Data overdraget til Median i forbindelse med hosting eller udarbejdelse af Software er på ingen måde forsikret. Median er ikke erstatningspligtig i tilfælde af nogen former for tab eller beskadigelse.

3.3. Median kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

3.4. Median kan ikke holdes ansvarlig for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hosting ydelser, med mindre der er udarbejdet en særskilt Service-Level-Agreement (SLA).

3.5. Median forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser samt betingelser for den eller de ydelser kunden modtager. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil dette berettige kunden til med øjeblikkelig virkning at træde ud af aftalen og få refunderet eventuelle forudbetalte perioder. En forudsætning for udtrædelse er dog, at Median ikke kan acceptere overfor den enkelte kunde at bibeholde de gamle forhold.

4. Abonnement, fornyelse og opsigelse i forbindelse med hosting

4.1. Et abonnement er gældende fra datoen specificeret i den tilhørende aftale eller faktura.

4.2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske tre måneder før aftalens udløb og skal være tilsendt Median skriftligt, hvis ikke dette er sket forlænges aftalen automatisk med endnu en periode af samme længde som den tidligere.

4.3. Median forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning at annullere en aftale og nedlukke kundens aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

4.4. Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen måde videregives til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra Median.

4.5. I tilfælde af at Median af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt, forbeholder Median sig retten til at annullere kontrakter uden nogen former for følger, dog er Median forpligtet til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage.

5. Udvikling

5.1. Såfremt intet andet er skriftligt aftalt, er kunden ikke berettiget til, at videreudvikle det udviklede materiale selv eller via tredjepart.

5.2. Ved benyttelse af tredjepartskomponenter, software, grafisk materiale eller andet udviklet materiale, hæfter kunden selv for eventuelle juridiske følger, der vil være ved ulovlig benyttelse eller videredistribution af det pågældende leveret fra tredjepart.

5.3. Median kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes i.

5.4. Median kan ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne benyttet af udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes i.

5.5. I det omfang kunden ønsker dokumentation/undervisningsmateriale som ikke allerede eksisterer, kan dette produceres til gældende timepriser.

5.6. Det er kundens ansvar at sikre at alt materiale, der udleveres til Median og som benyttes i forbindelse med det leverede produkt, lever op til såvel dansk som international lovgivning og ikke krænker ophavsrettigheder eller er af krænkende karakter.

5.7. Median kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, som kan henføres til den leverede løsning.

6. Udvidelser, rettelser og tilføjelser til eksisterende tilbud

6.1. Opstår der et behov for ændringer til den kravsspecifikation der indledningsvist er aftalt som fundament for udviklingen udregnes der et særskilt tilbud på denne ændring. Der gælder de samme betalingsbetingelser for udvidelsen som for det indledende tilbud.

7. Levering og test

7.1. Ved udvikling af software hvor projektet er på under 100.000,00 DKK gives der 14 dage til endelig accepttest af den udviklede software. Ved software hvor udviklingen er over 100.000,00 DKK gives der 30 dage til endelig accepttest hos kunden. Med mindre andet er skriftligt aftalt.

7.2. I perioden med accepttest rettes der fejl og mangler i forhold til specifikationen for systemet.

7.3. Efter udløb af testperioden anses softwaren leverancen for komplet og leveret.

Virksomhedsdata

Median.dk
Lindholmsvej 57
9400 Nørresundby
info@median.dk
CVR.: 33756925

Nyttige sider

Sitemap

Nyttige sider

Handelsbetingelser

© 2019 - median.dk